Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin – Kamocy

Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin